กรณีเข้าร่วมงานโดยไม่ลงทะเบียน

กรณีเข้าร่วมงานโดยไม่ลงทะเบียน

ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานโดยไม่ลงทะเบียน (เข้าร่วมงานอย่างเดียวไม่รับเอกสารการประชุมและไม่ได้รับประทานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) เพื่อจะได้สรุปจานวนผู้เข้าร่วมงานต่อไป ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์กรอกรายชื่อ ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อกลับมายัง สานักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ โทรสาร (Fax) 055-963-263 หรือ E-mail Address: patumak@nu.ac.th ภายในวันที่ 4 เมษายน 2560

ดาวโหลดเอกสารสำคัญต่อไปนี้

  • หนังสือนำจากเจ้าภาพ (pdf)
  • แบบฟอร์มหนังสือส่งรายชื่อผู้ไม่ลงทะเบียน (word)