Accommodation in Town

ภาพสถานที่ ชื่อสถานที่
 image021 โรงแรม Topland Hotel

ประเภท: โรงแรม

ราคา/ห้อง/คืน: 1,300 – 5,000 ฿

ข้อมูลติดต่อ: 055 247 800

 image023 โรงแรมอมรินทร์ลากูน

ประเภท: โรงแรม

ราคา/ห้อง/คืน: 850 – 1,200 ฿

ข้อมูลติดต่อ: 055 220 999

 image025 โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ

ประเภท: โรงแรม

ราคา/ห้อง/คืน: 1,200 – 2,200 ฿

ข้อมูลติดต่อ: 055 909 999

 image027 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์

ประเภท: โรงแรม

ราคา/ห้อง/คืน: 1,700 – 3,000 ฿

ข้อมูลติดต่อ: 055 248 333

 image029 โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว

ประเภท: โรงแรม

ราคา/ห้อง/คืน: 1,500 – 5,000 ฿

ข้อมูลติดต่อ: 055 215 522

 image031 โรงแรมดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว

ประเภท: โรงแรม

ราคา/ห้อง/คืน: 1,250 – 2.500 ฿

ข้อมูลติดต่อ: 055 242 242

 image033 โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค

ประเภท: โรงแรม

ราคา/ห้อง/คืน: 1,500 – 4,000 ฿

ข้อมูลติดต่อ: 055 220 111